ปลาในวรรณคดีไทย
ปลาในวรรณคดีไทย

Share
Share

ISBN : 9786167125619

Series name : ปกิณกะวรรณคดีไทย

Auther name : วัชรี กาชัย และคณะ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้มีภาพปลาชนิดต่างๆ และเนื้อหาบรรยายที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รวบรวมชนิดของปลาที่พบบ่อยในวรรณคดีไทย รวมทั้งได้อธิบายถึงเหตุผลที่กวีหรือตัวละครเลือกใช้ปลาชนิดนั้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปลาทั้งในด้านลักษณะจำเพาะ การขยายพันธุ์ ประโยชน์ ถิ่นกำเนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ รวมถึงเกร็ดน่ารู้ของปลาชนิดนั้น ๆ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB