นิราศเดือน
นิราศเดือน

Share
Share

ISBN : 9786167279084

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี)

Copy : etc.

Product detail

เนื้อเรื่องรำพันถึงความรัก ประเพณี รวมทั้งเหตุการณ์ประจำเดือนหนึ่งๆ ในรอบปี ทำนองเดียวกับโคลงทวาทศมาสในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่นิราศเดือนจะให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเนื้อความจะพรรณนาเหตุการณ์ตั้งแต่เดือน 5 เป็นต้นไปจนครบ 12 เดือน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB