แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

Auther name : ลักขณา นิยม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภูมิศาสตร์ เน้น Geo-Literacy เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งมีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB