แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3
Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

Series name : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

Auther name : ลักขณา นิยม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดและทักษะภูมิศาสตร์ เน้น Geo-Literacy เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งมีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

Subject :

Related Products