หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
Download
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

Series name : กิจกรรม ม.1

Auther name : กนก จันทรา และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์พัฒนาการ พร้อมเรียนรู้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ในเล่มยังเสนอเรื่องราวสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ และแหล่งอารยธรรมแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products