หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6
Download
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

Series name : กิจกรรม ป.6

Auther name : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ได้วิเคราะห์ทำกิจกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเรื่องทีเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในยุครัตนโกสินทร์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products