หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ป.6

Auther name : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ได้วิเคราะห์ทำกิจกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งเรื่องทีเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในยุครัตนโกสินทร์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB