หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6

ISBN : 9786162031847

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ดนัย ไชยโยธา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ระดับชั้น ม.4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเสริมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงศาสนาสากลต่างๆ อันเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากและเป็นศาสนาที่มีบทบาทสำคัญของโลก

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products