หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.1-3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.1-3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162036668

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความรู้เรื่องการวางแผน การออกแบบจัดทำโครงงาน ทักษะการสื่อสาร การเขียนและเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าที่ถูกต้อง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB