หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ม.1-3

ISBN : 9786162036651

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 (IS 1) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการค้นคว้า โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การบันทึก การจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปความรู้ ข้อค้นพบ ไปจนถึงการนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products