แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4
Download
Full book
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

ISBN : 8858649115058

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน ผู้เรียนจะสามารถรู้จักสัญลักษณ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ธงชาติ คำขวัญ วัฒนธรรม และชื่อเมืองหลวงได้ถูกต้อง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products