แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649115027

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครู ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรม และแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB