แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1
Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

ISBN : 8858649115027

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครู ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรม และแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน ที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products