สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.2
Download

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.2

Series name : CURRENT

Auther name : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ New Current English Grammar & Usage ระดับชั้น ม.2 ประกอบไปด้วยหลักการใช้ภาษาและคำอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย ข้อควรจำและข้อควรระวังในการใช้ภาษา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลายรูปแบบ

Related Products