หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.2

ISBN : 9786162036385

Series name : ACTIVE

Auther name : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอผ่านบทพูดโต้ตอบสั้น ๆ หรือบทอ่านเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบทและฝึกฝนคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

Related Products