แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : SMILE

Auther name : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน มีการฝึกแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ นำเสนอด้วยภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเพลง และเกม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกจากง่ายไปยาก ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB