แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.2

Series name : TEAM UP

Auther name : A. Smith และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับหนังสือเรียน โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อเน้นการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากผู้เรียนจะได้ทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากที่เรียนในหนังสือเรียนแล้ว ยังมีกรอบ Study Tip ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างทักษะในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products