แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.3

Series name : ACCESS

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้เพื่อฝึกฝนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร โดยเป็นสื่อเพิ่มเติมหรือใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนก็ได้ มีคำอธิบายไวยากรณ์ แบบฝึกหัด และแบบฝึกทบทวนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products