แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.3

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.3

Series name : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุดอ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 เน้นฝึกอ่านภาษาอังกฤษเริ่มจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านตัวอักษรและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์จากสิ่งรอบตัวที่ควรรู้ ฝึกออกเสียงตาม Phonics อ่านบทสนทนาการทักทายกัน อ่านเรื่องจากภาพและเพลง ปูพื้้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง จดจำคำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

Subject :

Related Products