แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.3

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา แบบฝึกทักษะ ฝึกเขียน เรียน อ่าน

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ คัดไทย ระดับชั้น อ.3 ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ที่เป็นส่วนประกอบหลักของพยัญชนะ ฝึกคัดพยัญชนะไทย สระ และหมวดคำศัพท์ที่เด็กควรรู้ตามบัญชีคำพื้นฐาน มีรูปแบบตามมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถาน ขนาดเล็กกว่า อ.2 ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้อง จดจำได้อย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB