เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 3

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ ธรรมชาติรอบตัว ครอบคลุม 10 หน่วยการเรียน ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง BBL เน้นการลงมือปฏิบัติตามแนว Active Learning ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมตามวัย

Instruction Media

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB