ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม) อ.3

Download
Full book
Share

ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม) อ.3

ISBN : 8858649148360

Series name : ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิดปฐมวัย (งบเรียนฟรี 200 บาท 5 เล่ม)

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย , ชบา-อุไรวาส , อริสา โสคำภา

Product detail

ชุด พัฒนาภาษาและทักษะการคิด (5 เล่ม) ระดับชั้น อ.3  ในชุดประกอบด้วย ชุดพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เก่งคัดเขียน (2เล่ม) จาก แบบฝึก ชุดฝึกเขียน เรียนอ่าน (คัดไทยและคัดอังกฤษ) ด้วยกระบวนการฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น คัดเขียนพยัญชนะ ฝึก ซ้ำ ทบทวน จากกิจกรรมที่หลากหลาย เก่งคำนวณ ( 1 เล่ม) ด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ปูพื้นฐานทักษะคณิตาสตร์ กิจกรรมหลากหลาย เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัวเด็ก  เก่งคิด (2 เล่ม) จากชุด หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ และ หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM  ปูพื้นฐานการคิด วิเคราะห์ปัญหา และทดลองปฏิบัติจริง ต่อยอดสู่การสร้างชิ้นงาน และการเรียนในระดับประถมศึกษา

Related Products