สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2
สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2

Share
Share

ISBN : 8859281715620

Series name : ส่งเสริมสมรรถนะ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

ชุดสื่อฯ กระบวนการเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะ ทักษะ และพัฒนาการผู้เรียน ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  อ.2 เสริมทักษะด้านสติปัญญา พัฒนาความพร้อมทางการเรียนรู้ และเชาวน์ปัญญา (IQ)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB