ชุดสมุดรู้คิด (2 เล่ม)
ชุดสมุดรู้คิด (2 เล่ม)

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดสมุดรู้คิด

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

ฝึกกระบวนการคิด สื่อความคิด ความรู้ผ่านศิลปะ เสริมสร้างความรู้และบูรณาการคุณธรรม ตามเงื่อนไขในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ ได้แก่ ตัวเรา บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB