ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)
Download
Share

ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)

Series name : แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน

Auther name : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกเขียนที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เนื้อหาประกอบด้วย การเขียน

Related Products