แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์

แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์

Share
Share

Series name : พัฒนาทักษะทางอารมณ์

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม เพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB