บ้านสัตว์แสนสุข
บ้านสัตว์แสนสุข

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122682

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Oh Dah-yun ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องชักจูงและเปลี่ยนใจผู้อื่นได้
นอกจากจะเป็นนักคิดแล้ว ผู้นำยังต้องลงมือทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมา และสามารถชักจูง เปลี่ยนใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ด้วย เช่นเดียวกับเจ้าหมูที่มีจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้สะอาดจนสัตว์อื่นที่อยู่ร่วมกันหันมาทำตาม กลายเป็นบ้านสัตว์แสนสุขที่สร้างง่ายๆ...แค่ลงมือทำ!

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB