เพนกวินอารมณ์ดี
เพนกวินอารมณ์ดี

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122651

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Kim Ho-jung ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันอยู่เสมออารมณ์ขันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำต้องมี แม้ในยามคับขัน การมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขันอย่างเพนกวินอารมณ์ดีตัวนี้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ลุล่วงไปด้วยดี

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB