×
Price 400 Baht

คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CT...

Price 350 Baht

ชุดสื่อกิจกรรมวิทยาการคำนวณ CT in Action

Price 100 Baht

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน...

Price 100 Baht

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน...

Price 100 Baht

หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน...

Price 4500 Baht

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้...

Price 165 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in A...

Price 155 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ Scratch in A...

Price 155 Baht

หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in...

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญห...

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญห...

Price 145 Baht

หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญห...