หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 3

Download
Share
picture

หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 3

ISBN : 0

Series name :

Auther name : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลีดร.ศศิธร เขียวกอ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล

Related Products