แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.2

Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.2

Series name : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน ประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวตนเอง ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Related Products