หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.3
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.3

ISBN : 9786162036552

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ป.3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ส่งเสริมการอ่านออกเสียง คำ ประโยคสั้น ๆ และคิดวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน เพื่อทำความเข้าใจและสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมนำเสนอการเขียนสะกดคำตามอักขระวิธี เขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ครบทุกสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการฝึกและวิเคราะห์ทักษะการสื่อสาร ทั้งกระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิด เพื่อใช้วิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products