หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162031793

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ธวัช ปุณโณทก

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น โดยนำเสนอทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ข้อคิด และคุณค่าทางวรรณศิลป์ เพื่อให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ดีงามควรค่าแก่การศึกษาและสืบทอดในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB