หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ม.4-6 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ม.4-6 เล่ม 2

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033841

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศานติ ภักดีคำ, พอพล สุกใส

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 เล่ม2 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของวรรณคดี พร้อมวิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชิวิตของคนในอดีต ด้วยกระบวนการคิดและสืบค้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากวงการวิชาการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB