หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162036682

Series name : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 (IS 2) ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาว่าด้วยเรื่องการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 โดยเขียนในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและนำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีทั้งการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่ม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB