แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.1
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.1

ISBN : 9786162037139

Series name : บทอาขยาน ป.1-6

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมบทอาขยานทั้งบทหลักและบทรองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมเรียนรู้อาขยานคืออะไร เน้นทักษะการเขียนอักษรไทยอย่างถูกต้อง เสริมด้วยกิจกรรมและแบบประเมินการท่องอาขยาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านให้แตกฉานและเพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย พร้อมเสริมเทคนิคและทักษะการท่องอาขยานที่ปฏิบัติได้จริง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products