แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.3

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

Auther name : ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์, ศุภษร บุดดา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านพระพุทธศาสนาในชีวิตจริง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB