แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.2
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : โครงงาน ม.2

Auther name : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมกระบวนการของบันได 5 ขั้น ( Big Five Learning) พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะการสื่อคิดวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเพิ่มความรู้เรื่องการวางแผน และการออกแบบจัดทำโครงงาน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB