สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3

Series name : แม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy :

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และข้อสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมชวนรู้ ชวนคิด ชวนทำ เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา ช่วยยกศักยภาพของผู้เรียนในด้านภาษาไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products