แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.5
Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.5

Series name : แบบวัดฯ ม.5

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 สามารถใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อนำกิจกรรมที่ออกแบบมาประยุกต์เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products