แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.3

Series name : แบบฝึกหัดใช้คู่หนังสือเรียน

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy :

Product detail

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 พัฒนาทักษะการสื่อสารให้อ่านออก-เขียนได้ และคิดเป็น พร้อมเชื่อมโยงใช้ความรู้ผ่านกระบวนการทางสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นกิจกรรมนำก่อนฝึก พร้อมแบบฝึกการอ่านและแบบประเมินทักษะเพื่อวัดและประเมินผล ช่วยกระตุ้นการคิดแบบประยุกต์ พร้อมฝึกฝนการเชื่อมโยงใช้ความรู้อย่างสมเหตุสมผล

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products