แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.5

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.5

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ผจงวาด พูลแก้ว, วรวรรณ คงมานุสรณ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับสาระฯ อื่นและเป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมด้านภาษาและการใช้ภาษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products