อ่าน-คัด A-Z สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
Download
Preview
Share

อ่าน-คัด A-Z สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

Series name : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ชุด กิจกรรมมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน อ่าน-คัด A-Z เตรียมอนุบาล สำหรับเด็ก อายุ 2-3 ปี สร้างความคุ้นเคยในตัวอักษร A-Z มุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อการเขียนอักษรภาษาอังกฤษ มีรูปแบบกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ เริ่มจากอ่านตามครู ใช้นิ้วมือลากเส้น ระบายสีภาพสัญลักษณ์ คัดตัวอักษรฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือ ปูพื้นฐานการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อสร้างการจดจำ เพิ่มพูนทักษะก่อนเข้าสู่อนุบาล ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

Subject :

Related Products