แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ อ.3

Download
Preview
Share

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ อ.3

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา แบบฝึกทักษะ ฝึกเขียน เรียน อ่าน

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 ฝึกลากเส้นพื้นฐานหลักที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษร คัดตัวอักษร Aa-Zz และคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ รอบตัวที่เด็กควรรู้ ขนาดตัวคัดเล็กกว่า อ.2 ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

Subject :

Related Products