หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ISBN : 9786162039287

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ล.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับอนุญาต (อญ.) มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง'60) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่มกับประชาคมโลกได้

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products