สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

ISBN : 8858649145499

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง

Copy :

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ CPA approach ทำให้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Subject :

Related Products