แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ม.3
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลฯ คณิตศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

Series name : แบบวััดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 นำเสนอสื่อที่มุ่งวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัดชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ และหลักฐานรับรองการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

Subject :

Related Products