แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 เล่ม 2 ใช้ประกอบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร

Subject :

Related Products