แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 เล่ม 2 นำเสนอแบบฝึกหัดที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและทักษะขั้นสูงซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเเสริมสร้างคุณภาพของผู้เรียน

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB