หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.6

Download
Share

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.6

Series name : กิจกรรมแนะแนว

Auther name : ดร.ธีระวัฒน์ ชัยยุทธบรรยง, วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products