หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

ISBN : 0

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและมีความเข้าใจโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products