หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033223

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง ,ศิริรัตน์ ฉัตรศิขรินทร

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานช่าง มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจในงานช่าง เรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การดูแลรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในงาน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งเข้าใจในการออกแบบ และการเขียนแบบด้านงานช่าง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB