หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ม.1-3
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ม.1-3

ISBN : 9786162033193

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ชนะ วันหนุน

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานเกษตร มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เริ่มจากการเตรียมการก่อนการเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์บก การผลิตสัตว์น้ำ ตลอดจนการจัดการผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products